Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Alpínsky
Článek
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika