Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Alterace
Článek
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Samovolná inverze remanence produktů tepelné alterace smythitového koncentrátu
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova