Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analýza
Monografie
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Analýza dat v seismologii inženýrské geofyzice
    Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
    Analýza kostí končetin mladopaleolitické populace z Dolních Věstonic
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Analýza organických látek
    Analýza organických látek v životním prostředí
    Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Analýza stavu rozpracování krajských surovinových politik v regionech ČR -roční zpráva etapy 2002
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku
    Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek
    Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference
    Experimentální analýza napětí 2001
    Experimentální analýza napětí 2003
    Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference
    Experimentální analýza napětí 2007
    Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimntální analýza napětí 2004
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
    Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Pylová analýza - Kladruby nad Labem: revitalizace říčních ramen
    Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95"
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997
    SOP PL1 Analýza plynů
    Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Termická analýza a její aplikace v geologii
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
Článek
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice)
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok - arenig
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza české geomorfologické terminilogie
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Analýza močových a žlučových konkrementů infračervenou mikroskopií
    Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Analýza přínosu a nákladů GIS technologií
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Analýza růstu globální teploty
    Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Analýza specií rtuti v modelových vzorcích
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Analýza stability svahu pomocí random finite element method
    Analýza šumových spekter
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Časově-frekvenční analýza seizmického signálu
    Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Euroregiony na území České republiky a jejich parciální analýza
    Faciálna analýza magurských pieskovcov na Orave
    Faciální analýza hraničního intervalu mezi macošským a líšeňským souvrstvím na vybraných profilech v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Fázová analýza slínku portlandského cementu a aplikace rtg-difraktometrie v cementářském průmyslu
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorfologická analýza povodí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Hrubou Vodou
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    GIS - Analýza potřeb uživatelů
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Grafická analýza sadania základov stavebných objektov
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Intrumentální analýza v technologii uhlí. Část V. Petrologie
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Izotopová analýza - využití ICP-MS pro stanovení izotopových poměrů
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvantitativní analýza morfologie svahů-srovnání rozdělení četností sklonů svahů tří povodí Jižní Moravy
    Kvantitativní fázová analýza ve směsích s obsahem elektrárenských popílků
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Matematicko-statistická analýza strukturně-tektonických dat
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Morfostrukturní a kinematická analýza vývoje části Západních Karpat na základě interpretace digitálního modelu reliéfu SRTM
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza Dačické kotliny a východní části Novobystřické vrchoviny
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní analýza sv. okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
    Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu
    Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32)
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
    Prvková analýza a speciace
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Pylová analýza a její využití v geomorfologii
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
    Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rentgenová difrakční kvantitativní fázová analýza vzorků ovlivněných přednostní orientací některých krystalografických rovin
    Rozdružování a faktorová analýza
    Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Seismotektonická analýza
    Senzorická analýza a organoleptické vlastnosti pitných vod
    Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
    Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Statistická analýza tektitových dat
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Teoretická analýza příčin narušování hráze VD Nechranice
    Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa
    Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova.
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza)
    Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zpětná analýza průzkumných štol tunelu Dobrovského - vliv konstitučního modelu
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska