Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analýzy
Monografie
    Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů
    Mapa exodynamické analýzy, list Kněžmost 03-341
    Mapa exodynamické analýzy, list Lomnice n.P. 03-431
    Mapa exodynamické analýzy, list Rovensko 03-342
    Mapa exodynamické analýzy, list Turnov 03-324
    Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    Automatizovaný systém rentgenové difrakční analýzy
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kontrolní odběry a analýzy vzorků vod
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Nástroje orientační analýzy pro GIS
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Optimalisace pultruzního tažení kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Použitie spektrálnej analýzy pri hodnotení hydrogeologických meraní
    Pravdivost analýzy
    Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii
    Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin
    Speciální problémy analýzy geodat
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice)
    Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor
    Vybrané metody morfostrukturní analýzy
    Vybrané metody morfostrukturní analýzy
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko)
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pôdy (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Zapis aktiwności splywów gruzowych na podstawie analyzy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa