Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Analizy
Článek
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych
    Odtworzenie tektoniki rejonu Sępiej Góry (Góry Izerskie) na podstawie metod analizy mezostrukturalnej
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS