Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Antropogenní
Monografie
    12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů
    Antropogenní ovlivnění reliéfu mezi Znojmem a Podmolím v Národním parku Podyjí
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní zatížení půd : sborník příspěvků
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd
    Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd
    Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
Článek
    Antropogenní jezera Česka
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Antropogenní součásti šlichových vzorků
    Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace údolních niv
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?
    Minerály antropogenní zóny
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vodní náhony. Opomíjené antropogenní tvary reliéfu
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu (na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory)