Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Aplikace
Monografie
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    Aplikace Báňské mapy
    Aplikace Dekorační kameny
    Aplikace Digitální mapový archiv
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Aplikace Galerie Můj kousek Země
    Aplikace Geochemická prozkoumanost
    Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
    Aplikace Geologická mapa 1 : 25 000
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
    Aplikace Hydrogeologická rajonizace
    Aplikace Mapy radonového indexu
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích
    Aplikace Oznámená důlní díla
    Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách
    Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000
    Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
    Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
    Aplikace Údaje o území
    Aplikace Vlivy důlní činnosti
    Aplikace Vrtná prozkoumanost
    Aplikace Významné geologické lokality
    Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace)
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
    Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci)
    Editační aplikace anglicko-českého česko-anglického hydrogeologického výkladového slovníku
    Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. 10, Fyzickogeografický sborník
    Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace
    Fyzickogeografický sborník 1. Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace
    Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace
    Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace
    Geobiocenologie a její aplikace
    Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství
    GIS aplikace Surovinový informační systém
    Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
    Katalog geohazardů (prohlížecí webová aplikace)
    Mapová aplikace geologická mapa 1 : 50 000
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
    Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Rizikové geofaktory - přehled webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
    Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
    On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
    poster - Aplikace GEOINFO
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
    Sborník příspěvků semináře SiMoNA 2009 Simulace, Modelování a Nejrůznější Aplikace
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    SiMoNA 2009 - Simulace modelování a nejrůznější aplikace, Seminář výzkumného centra ARTEC
    SIMONA 2009. Sborník příspěvků semináře Simulace, modelování a nejrůznější aplikace
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
    Termická analýza a její aplikace v geologii
    Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
    Vkládací a editační aplikace fotoarchivu
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Výběrová aplikace fotoarchivu
    Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS
    Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky - 2. část - Internetová aplikace
    Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
    Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
    webová aplikace 'Svahové nestability'
    WWW aplikace pro prohlížení databáze fotoarchivu
    WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů
    Zeolity a jejich aplikace
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace fotoelasticimetrie při výzkumu lidských kloubů
    Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole
    Aplikace hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geovědách
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Aplikace loužících metod a jejich interpretace
    Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
    Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Aplikace stopovací zkoušky a geofyzikálního monitoringu v městské aglomeraci
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Aplikace vysokoteplotní rtg-difraktometrie v cementářství
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Bentley nabízí nové GIS aplikace pro uživatele systémové podpory Bentley Select
    Bentley Systems nabízí ucelené řešení pro geoprostorové aplikace
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Fázová analýza slínku portlandského cementu a aplikace rtg-difraktometrie v cementářském průmyslu
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    K některým otázkám aplikace matematického modelování v hydrogeologii
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Letošní AGIT se soustředil na mobilní GIS aplikace
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Mangan a jeho nemetalurgické aplikace ve světě
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Obecné zásady tvorby etických kodexů a jejich aplikace v geoetice
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
    Programový systém PREDITAS a možnosti jeho aplikace v geologii
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi
    Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace