Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Barrandienu
Článek
    Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
    Bioturbace klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Fórum pro nerudy v Barrandienu
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, trenadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) : 12-34 Hořovice
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    Joint occurences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)/Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
    Ke geologii proterozoika jv. křídla Barrandienu
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu (12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
    Montánní vosk z Barrandienu
    Montánní vosk z bituminózních vápenců v Barrandienu
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages./Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Podzemní prostory vytvářené sběrateli zkamenělin v oblasti Barrandienu
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)./Problematická fosílie ze středního kambria Barrandienu
    Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika)
    Projevy předsvrchnokřídov,ho krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká Republika)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu
    Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
    Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu
    Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v barrandienu
    Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského sopuvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu
    Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu
    Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)