Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biostratigrafie
Monografie
    Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě
    ENVIRONMENTÁLNÍ ZMĚNY A BIOSTRATIGRAFIE INTERVALU EMS-EIFEL (SPODNÍ-STŘEDNÍ DEVON) V PRAŽSKÉ PÁNVI, BAZÁLNÍ CHOTEČSKÝ EVENT
Článek
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou
    Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice)
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Konodontová biostratigrafie hádsko-říčských vápenců u Grygova (24-22 Olomouc, 25-13 Přerov)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruské oblasti
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruském oblasti
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev)
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách