Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biotitů
Článek
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve