Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Blízkosti
Monografie
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
Článek
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu, Peru
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Na Hrádku - pozoruhodná mineralogická lokalita v blízkosti Horažďovic
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)