Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bradlového
Článek
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    Pieniny - najatraktivnejší úsek bradlového pásma
    Rádiolarity z vybraných lokalít západnej časti bradlového pásma
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Výskyt radiolárových asociácií kimeridžu v horizontě radioláritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku