Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Brna
Monografie
    Budowa geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic, wycieczka A
    Geologická mapa Brna a okolí
    Geologie Brna a okolí
    Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
    X. Zbornik dejin fyziky, CESDEF `92, 22. - 25. 9. 1992 Slapanice u Brna
Článek
    The 3rd Moravian geographical conference CONGEO ď99: regional prosperity and sustainability, Slavkov u Brna, Sptember /6-10./ 1999
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chlorem bohatý hydroxylellstadit ze Zastávky u Brna
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Dva příspěvky k topografické mineralogii Brna
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Foraminiferová fauna oxfordských vápenců na Švédských šancích u Brna
    Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny z Modřic u Brna
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě
    Geologie Brna a okolí
    Globalizace a její vliv na rozvoj Brna
    Globalizace v geografii na příkladu Brna
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K počátkům antropogenních vlivů na podnebí Prahy a Brna
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Kamenolomy, hliniště a pískoviště v sz okolí Brna
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Ke znalosti erozivního systému v Bosonožském hájku západně od Brna
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Krajina města Brna
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kyselé tufy v hádském slepenci (bazální devonská klastika) na severním okraji Brna.
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Migrační vztahy města Brna v první polovině 90.let
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Nález meteoritů chondritů u Brna
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom)
    Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna
    Ostrakodi z pleistocenních akumulačních teras širšího okolí Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
    Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Svážné terény na území města Brna
    Svrchnotournaiská foraminiferová a konodontová fauna z okolí Mokré u Brna
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje.
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Váté písky na území města Brna
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna)
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí