Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    CHKO
Monografie
    50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    Celková atmosférická depozice Ca v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice protonů v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Celková atmosférická depozice síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy.
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.
    Historický vývoj anastomózního říčního systému jako hlavního fenoménu ochrany CHKO Litovelské Pomoraví
    Kritická zátěž dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Kritická zátěž síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Mapa atmosférické depozice BC (bazických kationtů) v KRNAP a CHKO Jizerské hory In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory
    Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
    Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Článek
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    CHKO Kokořínsko ve světle výzkumu měkkýšů
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Labské pískovce očima geomorfologa a inženýrského geologa
    CHKO Moravský kras - 45 let
    CHKO Strážovské vrchy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
    Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Jak si stojí dubohabrové lesy v CHKO Český kras
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory
    Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
    Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy
    Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Príroda ChKO Muránska planina
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy a jeho zvláštnosti
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko
    Silicifikované mikrofosilie z neoproterozoických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko
    Skálie v CHKO Kysuce
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Seriál
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie