Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Charakteristika
Monografie
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Petrologická charakteristika kaolinitických surovin z ložiska Břežany II. Závěrečná zpráva
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
Článek
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Českobudějovicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Českobudějovicka
    Fyzikální charakteristika bělského zlomu
    Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika pitných vod ČSR
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geografická charakteristika města Miedzylesie
    Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická charakteristika Milešovky
    Geologická charakteristika Prahy
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologická charakteristika Santonu a Hrubé skály
    Geologická charakteristika Středních Čech
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    Geomorfologická charakteristika a skalní tvary středních Brd
    Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Hydrogeochemická charakteristika Krkonoš
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    Inženierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalnych hornín
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska
    Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogicko-petrologická charakteristika umělého hnědého korundu vyráběného redukčním tavením bauxitů
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
    Nový československý chondrit - Ústí nad Orlicí-Kerhartice; petrologická charakteristika
    Olomoucko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Olomoucka
    Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika)
    Paleoekologická charakteristika
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora)
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Pardubicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Pardubicka
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
    Petroarcheologická charakteristika stavebního materiálu mlýna v zaniklé středověké vsi Mstěnice u Hrotovic
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika antropomorfní plastiky kultury s lineární keramikou z Brodku u Prostějova, okr. Prostějov
    Petrografická charakteristika fragmentu neolitické zoomorfní nádoby z Květnice
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
    Sravniteľnaja charakteristika termodinamičeskich režimov metamorfizma porod glavnogo kavkazskogo chrebta i zapadnych Karpat
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace
    Stručná charakteristika metalogenetických poměrů území Moravy a Slezska
    Stručná charakteristika reliéfu Nízkych Beskýd v povodí Ondavy
    Stručná charakteristika spodních sušských vrstev a jejich ideální profil v OKR
    Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná geologická charakteristika československé části Hornoslezské černouhelné pánve
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Strukturně tektonická a palynologická charakteristika karbonských souvrství na svatoňovicku
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zlínsko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Zlínska