Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chemické
Monografie
    7.konference chemické technologie: Ropa - Petrochemie - Polymery
    Chemické listy
    Chemické listy . 102/8
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Chemické složení kasiteritu
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Chemické složení meče od Chvalšovic
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
    Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit - serpentinit - amfibolit)
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení světlých slíd a illitu
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami?
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin
    Činnost chemické laboratoře
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Fyzikálně chemické procesy vzniku pískovcového pseudokrasu
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Fyzikální a chemické základy geochronologie
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Hora Říp: chemické a minerální složení
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
Seriál
    CHEMICKÉ LISTY
    Chemické listy
    Chemické zvesti