Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Chodeb
Monografie
    Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Článek
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".