Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dálkového
Článek
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země