Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dílčí
Monografie
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
    Zlínsko, Chráněná území ČR II dílčí část: Geologická charakteristika Geomorfologická charakteristika charakteristika jednotlivých území a lokalit
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Článek
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi