Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Důlního
Monografie
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
Článek
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Monitorování bezpečného stavu důlního díla
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo