Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Důlně
Monografie
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
Článek
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu
    Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů