Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    DNT
Monografie
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
Článek
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT