Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Další
Monografie
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
Článek
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Bertrandit a další minerály Be
    Bertrandit a další minerály Be
    Birnessitové krápníky "Jeskynní perly" a další formy výskytu oxidických MN-minerálů v jeskyních a starých dolech
    Chráněná území a další ekologicky významné lokality
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Další menhiry v Čechách
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Ďalší objav v Slovenskom krase
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu severních vápencových Alp
    Další údaje o brachiopodech triasu a liasu Severních vápencových Alp
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    GeoMedia nabízejí další možnosti
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Kalcit-aragonitové krápníky z výsypky Velkolomu: další důkaz současné tvorby aragonitu
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Měď po aragonitu a další pseudomorfózy z Bolívie
    Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Přípravná chodba ve Školce : Další tajemství lomu Malá Amerika poodhaleno!
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Země se chová jako syrové vejce : geologové a další odborníci hledají příčiny zpomalování rotace naší planety
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti