Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Depresií
Článek
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Procesy zaplavenia a vysýchania terénnych depresií
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii