Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Diageneze
Článek
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie