Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Distribuce
Monografie
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce CIP
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Cu
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Pb
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce pH
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Zn
Článek
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
    Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Distribuce Se v sulfidech Českého masívu
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Srovnání terénní a laboratorní gama-spektrometrie při detailním studiu distribuce Th, U a K v horninách
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)