Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Do
Monografie
    Acid Rain Research: Do we have enough answers?
    Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" - cesta do 3. Tisíciletí
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
    Iconografia do terramoto de Lisboa de 1755
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Město a intelektuálové od středověku do roku 1848
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika.
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mineral deposits: research and exploration - where do they meet? Proceedings of the 4th biennial SGA meeting
    Mineral Deposits: Research and Exploration Where do They Meet?
    Mineral Deposits: Research and Exploration. Where do They Meet? Proceedings of the 4th biennal SGA Meeting
    Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru?
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
    Příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí International Cooperative Programme - Integrated Monitoring
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Revizní znalecký posudek České geologické služby čj.441/183/2005 v právní věci žalobců...proti žalovaným...o zdržení se zásahů do sousedských práv a náhradu škody
    Rezultaty izučenija glubinovo večestva i fizičeskich procesov v razreze Kolskoj sverglubokoj skvažiny do glubiny 12261 m
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu
    Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza - POKOS´4
    Uložení vrtu JP585-10 jako stratotypu do archivu hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS v Kamenné
    Úvod do chemie prostředí
    Úvod do Fyziky Země
    Úvod do geofyziky
    Úvod do hydrogeochemie
    Úvod do metodiky klasifikace geotopů
    Úvod do studia fosilních stop
    Valounová analýza řáčních štěrků v korytě řeky Berounky a pravděpodobné zdroje valounového materiálu v úseku mezi Zvíkovcem a ústím Berounky do Vltavy
    Vstoupit do krajiny
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Článek
    7. konference o vltavínech ve Znojmě od 17. do 19.září 1996
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    Alien egg retrieval in common pochard: Do females discriminate between conspecific and heterospecific eggs?
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Basal Choteč Event in the Prague Basin, what do we really know?
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Cesta do nitra Země
    Cesta do středu Země. 1
    Cesta do středu Země. 2
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Chicxulub, díra do Yucatanu : nic se neutají, ani obrovský kráter ukrytý pod zemským povrchem
    Cities Die like People Do, Oh Ferryman
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    Do Kiruny za železnou rudou
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Do nejhlubší jeskyně světa
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Do Polabí míří bagry. Těžba štěrků by zničila nejlepší zemědělskou půdu
    Do Středozemí bych v létě nejezdil [Rozhovor ]
    Do the Earth tides have an influence on short-term variations in radon concentration?
    Do we have Mars sample analogues on the Earth?
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Do We Really Need System of Systems and Network of Networks? Searching for Equilibrium
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Do zircone grow at granulite facies metamorphism. EUG 8 Strasbourg. Abstract
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    The Early Mid-Devonian Choteč event: do palynomorphs have the potential for long-distance correlations?
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Estimativa da orientaçao do eixo de simetria de um meio TI a partir de dados de onda P em experimentos de VSP Walkaway
    Estimativa da orientaçao do eixo de simetria de um meio TI a partir de dados de onda P em experimentos de VSP Walkaway
    Estimativa de orientaçao do eixo de simetria através de dados de VSP walkaway de ondas qP
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
    Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů
    Fraktály do geologie
    Geoaerosols - what do we know about them and their possible effect on speleotherapeutical treatment
    Geoekologie do 21. století
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologická exkurzia do Sklenoteplickej doliny
    Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    GIS do kapsy
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    How many seismographs do we need to record ground motion at a station?
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Kontaktní snímač posunutí pro teplotu do 400° C - technické řešení
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Medový poklad i okno do pravěku
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Národní cena do Zlatých hor
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    "Není pro mne více návratu do Afriky..." Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego"
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Okno do nitra Země
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Pasivní seismické experimenty - sondy do hlubin Země
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Popis průniku do jeskyní v Hranicích od Bogusze Z. Steczyńského-1870
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Príhnúkagígur - cesta do "středu Země"
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Recentní pohyby - úvod do diskuse
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Dokonč.
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 1
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 2
    Rudné baníctvo na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918. Pokrač. 3
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Slávička se vrací do Čech
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Spodní karbon, do konce visé
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Úspešný vstup geológie do ôsmej päťročnice
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
    Vepsáno do půdy
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výlet do dob dávno minulých
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Za acháty do Techerău
    Za araukarity do Podkrkonoší, nálezy poblíž Třebihoště a Bílé Třemešné
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za fosilními dřevy do ománské pouště
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Za meteority do Ománu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za nerosty do Křemžské kotliny
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za nerosty do Rumunska
    Za olivíny do říše Kimů
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Záhadné kalcity, Výlet do doby ledové
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Znovunalezení lidé z Předmostí : vzrušující archeologická expedice do muzejních šuplíků
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
Seriál
    Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais
    Comunicacoes do Instituto Geológico e Mineiro
    Faculdade de Ciencias do Porto, Departamento de Geologia, Memoria