Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dobývání
Monografie
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Dobývání uhlí na Kladensku-historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Studie dobývání chodbicováním se stabilními mezichodbovými pilíři
Článek
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání s natáčením porubu o 180°
    Dobývání surovin v pravěku na území České republiky
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848)
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Lomové dobývání uhlí ve Velké Británii
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Racionalizace dobývání ložiska Lazec
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů