Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dolu
Monografie
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2
    Historie zlatohorských dolů
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
Článek
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Erzberg u Eisenerzu - jeden z největších povrchových dolů v Evropě
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kalcit z Černého Dolu
    Ke vzniku uranových dolů v Příbrami
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Monitor seismoakustické emise v jámovém ohradníku dolu Kladno 2
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Okrové jeskyně dolu Václav v Bližné v Pošumaví
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve
    Počátky mapování povrchových dolů
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko)
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Salina Turda : Sůl nad zlato - návštěva rumunského solného dolu
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Selen z hořících odvalů dolu Stachanov
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Speleologický výzkum historických dolů v Kutné hoře
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Teoretické zdůvodnění plynokapalných projevů vzniklých při stavbě dolu Slaný
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstavba dolu Slaný
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v oblasti povrchových dolů na mostecku
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu