Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dole
Monografie
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Článek
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Ako s vodou na dole Slaný?
    Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě
    Léčivé radioaktivní prameny v Janských Lázních - Těsném dole
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Nerosty požářiště na dole Bílina
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Pseudokrasové jeskyně v Labském dole v Krkonoších
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR
    Ultrazvukové prozařování vrtného jádra z lokality historického Dole Jeroným
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních - Těsném dole
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti