Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dolech
Monografie
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Článek
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Anomální seismické účinky při některých těžebních odpalech v kamenolomech a povrchových dolech
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Birnessitové krápníky "Jeskynní perly" a další formy výskytu oxidických MN-minerálů v jeskyních a starých dolech
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Horské otřesy v měděných dolech Německé demokratické republiky (základní shody a rozdíly v porovnání s Ostravsko-karvinským revírem)
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    V měděných dolech kozineckých
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Zemské a odpadní teplo na rudných dolech
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí