Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Doline
Článek
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    "Aridní" sírany hořčíku z jeskyně Repiská v Demänovské dolině
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut ve Ferganské dolině v SSSR
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Objavy v Demänovskej doline
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline