Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dopady
Monografie
    Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Těžba a její dopady na životní prostředí
    Těžba a její dopady na životní prostředí II
    Těžba a její dopady na životní prostředí IV
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Článek
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
    Dopady povodní a povodňové škody
    Dopady sesouvání na biotu
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Environmentální dopady zemědělských aktivit české části Krkonoš
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch