Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dunaja
Článek
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Kremeň v štrkopieskových náplavoch Dunaja
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Mikrobiálna indikácia kvality vody Dunaja na čs. území (1954-1989)
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo