Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dyje
Monografie
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    pH povrchových vod v letech 1987-1996: Povodí Dyje
    pH povrchových vod v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu hořčíku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1987-1996 a 2007-2009: Povodí Dyje
Článek
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Canyon-like valley of Dyje river on the eastern margin of Bohemian Massif
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    The course of transformation in marginal rural regioins: The basin of middle Dyje river - a case study
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Garnets from granitoid and pegmatoid rocks of the Dyje Massif
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geologie soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Geology of the confluence of the Dyje (Thaya) and Morava (March) rivers
    Granite landforms in the Dyje and Brno Massifs on the southeastern margin of the Bohemian Massif
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    The issue of traffic remoteness in South Moravia on the example of the middle Dyje river basin
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
    Quantitative gravimetric interpretation of the structure of the NE part of the Dyje Dome (Moravicum)
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Transformation in marginal regions: the example of middle Dyje region
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
    V okolí řeky Dyje je rušno především v době letní sezóny
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
Seriál
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou