Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ekologické
Monografie
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích
Článek
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Asuánská přehrada - ekonomický význam a ekologické vlivy
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Ekologické mapování
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Ekologické zatížení hadcových půd
    Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy : věda pro příští desetiletí
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Uzemni systemy ekologicke stability
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany