Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ekonomické
Monografie
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
Článek
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Ekonomické pásmo mimořádné důležitosti
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Život na (nejen) ekonomické houpačce
Seriál
    VTEI Vodohospodářské technicko - ekonomické informace