Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Emise
Článek
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Emise N2O ze stacionárních spalovacích zařízení
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Monitor seismoakustické emise v jámovém ohradníku dolu Kladno 2
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise