Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Energetické
Monografie
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
Článek
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Nerostné a energetické suroviny v současném a budoucím světě
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Sluneční energetické eventy v letech 1996-2004. Analýza jejich geoefektivity
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice