Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Energetických
Monografie
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
Článek
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Geoefektívnosť vybraných slnečných energetických eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání