Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Energie
Monografie
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Grundwasser trifft Boden un Energie : Tagungband
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví
    Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
    Udržitelná energie a krajina
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Větrná energie v ČR 2008
    Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN)
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
    Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
    Živel oheň - energie
Článek
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Druhotné zdroje surovin a energie
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Energie postupových větrových vln
    Evoluční energie zemských planet
    Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Geotermální energie v Peru
    Geotermální energie v severní Kalifornii
    Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti stanovení energie seismického ohniska
    Možnosti využití geotermální energie na území Krkonošského národního parku
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Náčrt rozvoja geotermálnej energie v Slovenskej socialistiskej republike
    Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
    Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Rozvoj a využívanie geotermálnej energie v EHS - program THERMIE
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
    Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie
    Výhledy zdrojů energie
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití tepelné energie důlních vod
    Za racionálnější využívání paliv a energie
Seriál
    Bezpečnost jaderné energie
    Energie