Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Fazy
Monografie
    Stratygrafia Plejstocenu Polski. Rozwój i zanik ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisly na Pomorzu Wschodnim (Kociewie)
    XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010
Článek
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov