Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Flyše
Článek
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Poznámky k vrtání flyše na Rakouském plynovém ložisku Höflein
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
    Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše
    Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)