Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Formacji
Monografie
    22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy
    Geologia formacji weglonosnych Polski
    Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum
    Geologia formacji węglonośnych Polski. 30. sympozjum. Materiały.l
    IX. sympozjum "Geologia formacji węglonosnych Polski. Formacja karbóńska"
    XXXII sympozjum geologia formacji weglonosnych Polski : materialy
    XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy
Článek
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Utwory formacji wierzowskej na tle wcesnokredowych warunków sedymentacji w zachodnej cześci basenu protoślaskiego (Morawy, Republika Czeska)
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
Seriál
    Materialy Geologia formacji weglonośnych Polski