Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    GIS
Monografie
    3rd International Conference GIS in Geology, Extended Abstracts
    15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - sborník příspěvků
    Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
    Geologický GIS Jesenicka - poster
    GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
    GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
    GIS aplikace Surovinový informační systém
    GIS ve státní správě Seč 2003
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Orientation Analysis Tools for GIS
    Proceedings of SPIE - Remote Sensing 2007, Vol. 6749 - Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology
    Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster
    Processing and Visualization of Borehole data in GIS - poster
    Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
    Sborník příspěvků - 19.konference GIS ESRI, ArcData Praha 2010
    Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
    Sympozium GIS Ostrava 2009
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Článek
    Analysis of 3D structures in GIS
    Analýza přínosu a nákladů GIS technologií
    Application of GIS Technologies to Seismic Risk Assessment
    ArcView 3.3 nabízí řadu vylepšení oblíbeného GIS řešení
    AutoCAD Map 2000 nabízí GIS pro správu inženýrských celků
    Autodesk MapGuide. GIS řešení Autodesku pro Internet a intranet
    Bentley GIS
    Bentley nabízí nové GIS aplikace pro uživatele systémové podpory Bentley Select
    CAD a GIS systémy objektové a otevřené
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Data pro GIS
    Data pro GIS
    Data pro GIS na dosah
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Družicová data pro GIS
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    ESRI připravuje výraznou inovaci GIS nástrojů
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS
    Geological and environmental databases and application of GIS in national geological service of the Czech Republic
    GeoMedia nabízejí přístup ke GIS datům pro všechny
    GeoMedia Pro 3.0 představují desktop GIS nové generace
    GeoMedia Professional představuje novou generaci GIS systémů
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    GIS - Analýza potřeb uživatelů
    GIS a Internet
    GIS a WAP
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    The GIS approach to radon risk mapping in the Czech Republic
    The GIS approach to radon risk mapping in the Czech Republic
    GIS Brno 1998
    GIS do kapsy
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    GIS Ostrava 2009. Kdo nebyl, není gisákem
    GIS podle Smallworldu
    GIS pro krizový management
    GIS pro palmtopy
    GIS pro PDA
    GIS pro státní správu
    GIS pro státní správu
    GIS pro státní správu a samosprávu
    GIS Project to Monitor Induced Seismic Activity in Areas of Abandoned Underground Mines
    GIS systémy a sběr dat v terénu
    GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
    GIS ve státní správě
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    IBM nabízí nová GIS řešení
    Imagine 8.3.1. Vektorově-rastrový GIS
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Invex 99 a GIS
    Krizové řízení a jeho modelování v GIS
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Letošní AGIT se soustředil na mobilní GIS aplikace
    LIDS nabízí moderní GIS technologii pro správu inženýrských sítí
    Mapa náchylnosti ke svahovým pohybum - kombinovaná úloha pro GIS a DPZ
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Metodika vymezování údolní nivy v GIS
    Mobilní GIS podporuje zejména Pocket PC
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Nástroje orientační analýzy pro GIS
    New approach to using GIS in groundwater runoff assessment: the Krušné Mts., Czech Republic
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Orientation Analysis Tools for GIS, example on Svratka anticline
    Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state
    Prediction of shallow landslides using GIS technology in the Configni-Acquasparta area, Umbria, Central Italy
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Prohlížecí nástroje pro GIS
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
    Some applications of GIS ARC/INFO in the evaluation of urban radon risk
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
    Statistical and GIS based spatial analysis of factors contributing to the landslide evolution, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
    T-MapViewer 2.1 velmi sofistikovaná prohlížečka GIS dat
    Tvorba GIS podkladů krajských surovinových politik
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Use of GIS for optimalization of human activity in a catchment area: An example of the Beauce region (France)
    The use of GIS in radon risk prediction
    Use of GIS technology for slope stability modelling at a regional scale
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS