Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Gabčíkovo
Článek
    Geotechnical survey in Gabčíkovo dam (Dynamic penetration test - left lock chamber in Gabčíkovo)
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Príspevok k riešeniu hydraulických problémov hydrouzla Gabčíkovo
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo