Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Gemerika
Článek
    Antimonitové zrudnenie v Humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Strižná zóna gemerika - nositelka sideritovej formácie
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Výskyty zrudnených konkrécií v perme gemerika
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika