Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geochemické
Monografie
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Geochemické faktory pro geotermii
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Článek
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace
    Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemické faktory kaolinizace bítešské ortoruly u Plenkovic na Znojemsku
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum)
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie