Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geochemie
Monografie
    Geochemie a remediace důlních vod
    Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv
    Geochemie a životní prostředí
    Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
    Geochemie prachů městských aglomerací
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí"
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
    Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí
Článek
    Erratum in der Publikation "Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich)" veröffentlicht in den Abh. Geol. B.-A., 56/1, s.419-434
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
    Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geochemie a speleoterapie
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geochemie der Granulite und Granatpyroxenite des Gfoehler Deckenkomplexes im Moldanubikum Niederoesterreichs (Waldviertel)
    Geochemie der Intrusiva der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen-Kdyne (Böhmische Masse)
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemie fullerenů
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie kalcitových žil v paleozoických horninách Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    Geochemie na Přírodovědecké fakultě UK
    Geochemie niklonosných hornin u Křemže
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geochemie uhlí v ČSSR
    Geochemie und Flüssigkeitseinschlusstudien an Molybdänit-haltigen Greisengesteinen des österreichischen Anteils an der Böhmischen Masse
    Geochemie und Genese des Stickstoffs in den vogtländisch-erzgebirgischen Quellgasen
    Geochemie und Isotopenchemie der Metasedimenteneinheiten im KTB-Umfeld
    Geochemie und Petrogenese der cadomischen und spätvariszischen Granitoide der Lausitz
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geochemie und primäres tektonisches Environment der granitoiden Gneise des Waldviertler Moldanubikums
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemie živin v lesních a polních povodích
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Grafit a organická geochemie bitumenů
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    Laboratoř organické geochemie
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko
    Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Největší projekt v historii geochemie
    Několik poznámek k dějinám geochemie
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí)
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung dres miozenen Vulkanismus im Steirische becken (Österreich)
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Základné črty fyzikálnej geochémie zlata
    Der Zelezna Hurka (Eisenbühl) - Zur Vulkanologie und Geochemie eines quartären Schlakken- und Lapillikegels am S'Rand des Egergrabens
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zur Geochemie der Moldavite