Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geofyzikálních
Monografie
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Lom Střeleč. Geologická interpretace geofyzikálních měření
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
    Zpracování geofyzikálních dat
Článek
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Deset let edice geofyzikálních map 1:25 000
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Ke geologické interpretaci edice geofyzikálních map 1 : 25 000
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů